Huishoudelijk Reglement - VVW-Hazewinkel VZW

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Huishoudelijk Reglement

Clubinfo

 VVW-Hazewinkel VZW

  
H U I S H O U D E L I J K  R E G L E M E N T

1.  Onze statuten, ons intern reglement en onderhavig reglement, alsmede de huishoudelijke reglementen en de voorschriften   "Veiligheid op het water",  opgesteld door het Ministerie van de      
   Vlaamse Gemeenschap, Sport en Openluchtrecreatie, Sport Vlaanderen,

    zijn integraal van toepassing voor onze leden.    Voorgenoemde reglementen hangen uitgeplakt in ons clubhuis.
2.  Onze vereniging is toegankelijk voor alle individuële sportbeoefenaars, die medisch geschikt zijn om
    te zeilen en/of te surfen en hun lidmaatschapsbijdrage voor het lopende jaar betaald hebben.
    Bovendien moeten onze leden, gebruikers van het watervlak, kunnen zwemmen.

3.  De motorboten mogen uitsluitend voor effectieve opdrachten gebruikt worden.  Alleen personen, houders van een geldig    vaarbewijs, mogen mits toelating van de raad van beheer, de             motorboten besturen.

4.  De zeilers en surfers moeten zelf in hun reddingsdienst voorzien.  Vooralleer zij van het watervlak gebruik maken, maken zij   hiervoor onderlinge afspraken.  Alleen wanneer de "N-vlag" aan       onze vlaggemast is gehesen, organiseert de vereniging   bijkomende reddingsdienst.  

    Zelfs dan moeten de zeilers en surfers hulp bieden aan de bemanning van elke zeilboot en surfplank in moeilijkheden.
5.  Ieder lid van de vereniging kan op een beurtrol geplaatst worden voor het volbrengen van taken in clubverband.    Afwezigheid zonder geldige redenen kan aanleiding geven tot sancties            welke door de raad van beheer zouden genomen  worden.
6.  Het aantal personen in een zeilboot mag slechts één meer bedragen dan de normale bemanning bij wedstrijden en op een   surfplank niet meer dan de normale bemanning bij wedstrijden.
7.  De leden varen op eigen risico en ontslaan de vereniging, haar bestuursleden en haar medewerkers van alle   verantwoordelijkheid voor lichamelijke, stoffelijke en morele schade toegebracht       aan zichzelf of aan derden, aan hun boot of  surfplank of al wat hen toebehoort,
    tengevolge het gebruik of het  betreden van de installaties van de vereniging en het watervlak "De Bocht" of verplaatsingen in clubverband met de daaraan verbonden activiteiten. Zij dienen       in het bezit te zijn van een voldoende verzekering tegen ongevallen en berokkende schade.
8.  De ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen.
9.  Alleen het bestuur van de vereniging kan wedstrijden en trainingen op de vereniging haar instellingen en/of via haar   instellingen op het watervlak "De Bocht" inrichten en leiden.
10. Auto's worden niet toegelaten op onze instellingen.  Ze dienen voor de bareel op de parking te blijven.
11. De boten worden genummerd op de boeg aan bakboordzijde.  Dit nummer komt overeen met de ligplaats in de loods of op   het botenpark.  Bovendien ontvangen de boot- en                  surfplankeigenaars per boot en per surfplank een clubsticker als bewijs van lidmaatschap in onze vereniging.  
    Die sticker wordt      jaarlijks vernieuwd.  Hij dient als volgt te worden aangebracht :
    boten : stuurboordzijde, op de buitenkant van de spiegel,
    surfplanken : bakboordzijde, op het uiteinde van de giek.
12. Boten die zonder nummer of clubsticker op het terrein van onze instellingen verblijven, worden terstond van het terrein   verwijderd en buiten de omheining geplaatst.  Dit is op eigen      verantwoordelijkheid van de eigenaars, die het bestuur van de   vereniging,
    de vereniging en/of B.L.O.S.O. niet aansprakelijk kunnen stellen.
13. De leden met een ligplaats in de loods of op het botenpark staan in voor het onderhoud en de properheid van hun plaats
    (vloer, wanden en dakbedekking van de loods en de betonklinkers op het botenpark).  Men draagt zorg dat er geen groen of onkruid op wast.
14. In de loods wordt niet gerookt en evenmin met vuur gewerkt.
15. De boten die in de loods liggen, worden op- en afgetuigd vlak voor de loods en op het begin van het botenpark, op de    ligplaatsen aangeduid met de letter "L".
16. Iedereen zorgt er voor dat de doorgangen naar de slipway's gemakkelijk te bereiken zijn.  Na de tewaterlating van de boten   worden de trailers of de strandkarren onmiddellijk terug op hun        plaats gebracht.
17. Aan de steigers wordt nooit op- en afgetuigd.  Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen, brengt men zijn boot   onmiddellijk naar het einde van de steiger.
18. De grasperken langs de oever van onze instellingen zijn voorzien voor onze families en voor het opplooien van de zeilen.
19. De parkingruimten tussen de bareel en het clubhuis zijn voorbehouden aan onze zeilers die geen ligplaats hebben en aan de zeilers op bezoek om hun boten op- en af te tuigen.
20. Gedraag u "FAIR PLAY" op het water en eerbiedig de voorrangregels.  Blijf minstens 15 meter van
    de wal en stoor in geen geval de vissers. Ook blijven de zeilers weg van het surfstrand, zodat de surfers zonder problemen kunnen te water gaan.
21. Zeilen en andere benodigdheden worden in geen geval aan de vlaggenmast bevestigd en evenmin eraan omhoog getrokken.  Het te drogen hangen en/of leggen van zeilen is niet toegelaten       in het clubhuis.
22. Toiletten, lavabo's, kleedkamers en clubhuis (vloer, tafels en stoelen), worden zuiver gehouden. Maakt men iets vuil, dan vraagt men materiaal en men reinigt het zo vlug mogelijk.  
     Men wacht niet tot men wil vertrekken, want dan wordt het meestal vergeten.
23. De surfers mogen de slipway's en de steigers niet gebruiken als aanlegplaats.
24. Het is formeel verboden van handelspraktijken op onze instellingen uit te oefenen.
25. Honden worden aan de leiband gehouden en hun uitwerpselen worden door de eigenaar of de begeleider van die dieren opgekuist en weggebracht.
26. Zwemmen en schaatsen zijn verboden.   

     De  raad van bestuur.    

 
14/03/2024
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu